HLAVNÁ STRÁNKA

ZÁPIS na šk. rok 2015-2016 od 16.2. do 27.2. 2015

Riaditeľka MŠ ul. L. Novomeského 1209/2 Senica Mgr. Marta Haslová oznamuje rodičom, že zápis detí do jednotlivých elokovaných pracovísk /EP/ na školský rok  2015/2016 sa uskutoční v dňoch od 16.februára 2015 do 27.februára 2015.

 

 

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ:

S  prihliadnutím na § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole  a na § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje riaditeľka MŠ Senica nasledovné podmienky prijímania detí do MŠ:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku , deti s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca zástupkyni materskej školy spravidla do 15. apríla. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Pred nástupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky, základysebaobsluhy a musí ovládať základy stolovania / dieťa nesmie nosiť plienky, vie sa pýtať na WC, vie sa obuť, vyzliecť, dokáže jesť lyžicou a piť z pohára/.

 

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ, ktorý by mohol prekročiť kapacitu MŠ sa bude zohľadňovať splnenie nasledovných kritérií:

a) trvalý pobyt aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa, alebo dieťaťa v Senici

b) k 15. 09. príslušného kalendárneho roku dieťa dovŕši fyzický vek tri roky,

c) zamestnanosť zákonných zástupcov,

d) starostlivosť slobodnej matky alebo osamelého rodiča o dieťa,

e) sociálne znevýhodnené prostredie dieťaťa - potrebné predložiť potvrdenie z príslušného

úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

g) starší súrodenec, ktorý navštevuje tú istú MŠ,

 

Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky a dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy a ak to dovoľuje kapacita MŠ /!/.

 

Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré predloží zástupkyni školy. Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predloží zákonný zástupca okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Prijímanie detí je v kompetencii zástupkýň v jednotlivých EP, od ktorých rodič obdrží rozhodnutie o prijatí dieťaťa s podpisom riaditeľky MŠ.

 

10.2.2015 - Karnevalová veselica -prosíme rodičov, aby deťom pripravili jednoduché masky. Zároveň prosíme rodičov detí zo strednej triedy, aby nám pomohli pripraviť občerstvenie na Karnevalovú veselicu, formou drobného čajového pečiva alebo slaných tyčini
Karnevalová veselica je interná akcia, bez účasti rodičov, nakoľko nám to priestory mš nedovoľujú. Fotografie budú na našej web stránke a deti príde odfotiť aj profesionálny fotograf.
KORČUĽOVANIE - oznamujeme rodičom, že deti, ktoré sú prihlásené na korčuľovanie potrebujú : oteplovačky, rukavice, korčule, prilbu a fľašu s pitím. Na zimný štadión sa budeme premiestňovať autobusom. Odchod bude o 8,20 hod.
Deti treba priviesť do mš do 7
Začíname v stredu 14.1.2015 a pokračujeme 28.1. 2015 .... Rodičia sa musia na zimný štadión dopraviť samostatne.
Vážení rodičia, dňa 23.9.2014 bol na Rodičovskom združení odsúhlasený finančný príspevok vo výške 45 eur. Finančný príspevok je možné zaplatiť celý, alebo na dve splátky: do 14.11.2014 - 25 eur, do 31.3.2015 - 20 eur.
Okrem toho deti z malej a strednej triedy prinesú do MŠ: 4 ks toal. papiera, 1 balík hyg. vreckoviek a mydlo. Deti v veľkej triedy : 4 ks toal. papiera, zubnú pastu, kefku, 1 balík hyg. vreckoviek, mydlo.
Upozorňujeme rodičov detí, kt. budú navštevovať našu MŠ v šk. roku 2014/2015, aby si do 15.8.2014 zaplatili stravu 24,90 eur na nezmenené číslo účtu: 9214584006/5600

Poplatok MŠ - 12,50 eur na nezmenené číslo účtu : 9214587004/5600 platia iba deti, kt. do 31.8.2014 nedovŕšia 5 rokov.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one